Végzés

[1] A határozat száma: 12.Pk.60.063/2020/4.
[2] A Fővárosi Törvényszék a Fészek Foto- és Filmográfiai Alkotó Egyesület nyilvántartásba
vételi ügyében meghozta az alábbi
V É G Z É S T :
[1] A bíróság elrendeli a civil szervezet nyilvántartásba vételét az alábbi adatokkal.
[2] A civil szervezet nyilvántartási száma: 01-02-0017459
[3] A civil szervezet típusa: egyesület
[4] A civil szervezet formája: egyesület
[5] A civil szervezet neve: Fészek Foto- és Filmográfiai Alkotó
Egyesület
[6] A civil szervezet rövidített neve: Fészek Fotó és Film Klub
[7] A civil szervezet székhelye: 1148 Budapest, Kalapács u. 7/B. Fszt. 2.
[8] A létesítő okirat kelte: 2020. 01. 06.
[9] A szervezet célja: Az Egyesület olyan kulturális civil szervezet, amelynek célja
Magyarország, különösen Budapest, ezen belül elsősorban XIV. kerületben és annak
vonzáskörzetében élő és tevékenykedő, amatőr és hivatásos foto- és filmográfusok közös
szervezetben való tömörítése, ilyen irányú tevékenységük támogatása, fejlesztése, a kerületi
kulturális élet gazdagítása, kiemelten a vizuális kultúra területén.
Az Egyesület célja olyan alkotóközösségé válni, amely nyitott a kortárs magyar- és
nemzetközi fotó- és filmművészet eredményei iránt. Az Egyesület a munkájában igyekszik
magas szintű, tartalmas és színvonalas munkákat produkálni.
[10] A szervezet cél szerinti besorolása: kulturális és információs, kommunikációs
tevékenység
[11] A civil szervezet képviselője:
Neve: Seiner Krisztián Herbert
Anyja születési neve: Lovas Judit
Lakóhelye: 1143 Budapest, Hungária krt. 134. 1. em. 3.
ajtó
Az egyesületben betöltött tisztsége: elnök
Képviseleti jog gyakorlásának terjedelme: általános
Képviseleti jog gyakorlásának módja: önálló
Képviselői megbízás időtartama: határozott
Megbízás megszűnésének időpontja: 2025. 01. 06.
12.Pk.60.063/2020/4.
[12] A civil szervezet képviselője:
Neve: Gimesi András
Anyja születési neve: Pál Ágnes Erzsébet
Lakóhelye: 1145 Budapest, Amerikai út 91. 2. em. 2.
Az egyesületben betöltött tisztsége: alelnök
Képviseleti jog gyakorlásának terjedelme: különös
Részletei: bankszámla feletti rendelkezési jog
Képviseleti jog gyakorlásának módja: együttes
Részletei: Egyed Máté alelnökkel
Képviselői megbízás időtartama: határozott
Megbízás megszűnésének időpontja: 2025. 01. 06.
[13] A civil szervezet képviselője:
Neve: Egyed Máté
Anyja születési neve: Miklós Katalin Zsuzsanna
Lakóhelye: 1148 Budapest, Kerepesi út 78/GH 3. em. 1.
ajtó
Az egyesületben betöltött tisztsége: alelnök
Képviseleti jog gyakorlásának terjedelme: különös
Részletei: bankszámla feletti rendelkezési jog
Képviseleti jog gyakorlásának módja: együttes
Részletei: Gimesi András alelnökkel
Képviselői megbízás időtartama: határozott
Megbízás megszűnésének időpontja: 2025. 01. 06.
[14] A bíróság intézkedik jelen végzésnek a www.birosag.hu weboldalon történő közzététele
iránt.
[15] A végzés ellen fellebbezésnek nincs helye.
Az (általános) egyesület, polgárőr szervezet, és nemzetiségi egyesület – ide értve az
egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény alapján létrejövő szövetséget is, – az
alapítvány és a sportról szóló törvény szerinti sportegyesület nyilvántartásba vételi,
változásbejegyzési kérelemének helyt adó, valamint a közhasznú nyilvántartásba vételét
elrendelő végzés vonatkozásában, a végzés vagy az annak meghozatala alapjául szolgáló
eljárás, illetve a kérelemhez mellékelt iratok jogszabályba ütközése miatt az ügyész,
valamint az, akire a végzés rendelkezést tartalmaz – a rendelkezés őt érintő részére
vonatkozóan – pert indíthat a szervezet ellen a végzés hatályon kívül helyezése iránt a
szervezet székhelye szerint illetékes törvényszék előtt. A per megindításának a
nyilvántartásba vételi, változásbejegyzési kérelemnek helyt adó, valamint a közhasznú
nyilvántartásba vételt elrendelő végzés országos névjegyzékben történt közzétételétől
számított hatvan napon belül van helye. A határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A
bíróság az egyesület és sportegyesület nyilvántartásba vételi, valamint változásbejegyzési
kérelmének helyt adó, valamint a közhasznú nyilvántartásba vételét elrendelő végzését
jogszabályban meghatározott módon, közzététel céljából továbbítja az OBH részére.
A bíróság tájékoztatja a felet/feleket, hogy az országos névjegyzék a www.birosag.hu
weboldalon, a civil szervezetek kereső felületen, a civil szervezetekre vonatkozó
határozatok és bírósági közlemények közzététele link alatt érhető el.
2
12.Pk.60.063/2020/4.
I N D O K O L Á S
[1] A kérelmező civil szervezet 1. sorszámon kérelmet terjesztett elő a bíróságnál az egyesület
nyilvántartásba történő bejegyzése iránt. A nyilvántartást vezető bíróság a nyilvántartásba
vétel iránti ÁNYK kérelem, valamint a kérelemhez csatolt okiratok vizsgálata alapján
megállapította, hogy a kérelem megfelel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény (Ptk.), az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.), továbbá a civil
szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló

 1. évi CLXXXI. törvény (Cnytv.) rendelkezéseinek. Mindezek alapján a bíróság a
  Cnytv. 30. § (1) bekezdése alapján a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.
  [2] Egyúttal a bíróság általánosságban tájékoztatja a kérelmezőt, hogy az egyesület
  nyilvántartásba bejegyzett adatait érintő változást a létesítő okirat módosítását, illetve az
  adat változását eredményező, a szervezet arra jogosult szerve határozatának elfogadását
  követő hatvan napon belül kell a bíróságnak bejelenteni [Cnytv. 37. § (1) bekezdése].
  [3] A bíróság felhívja a kérelmező figyelmét arra, amennyiben a változásbejegyzési kérelemből
  az tűnik ki, hogy a szervezet, alapítvány esetében az alapító (alapítók), elmulasztotta a
  változásbejegyzési kérelem határidőben történő benyújtását, a bíróság 10 000 forinttól 900
  000 forintig terjedő pénzbírsággal sújthatja a szervezetet. [Cnytv. 37. § (2) bek.].
  [4] A végzéssel szembeni fellebbezési jog kizártsága a Cnytv. 46/A. § (1) bekezdésén alapul.
  [5] A végzés vagy az annak meghozatala alapjául szolgáló eljárás, illetve a kérelemhez
  mellékelt iratok jogszabályba ütközése miatt a szervezettel szemben indítható perindításról,
  a perindítás feltételeiről történő tájékoztatás a Cnytv. 46/A. § (1) – (2) bekezdésén alapul.
  Budapest, 2020. szeptember 09.

dr. Gálfalvi Géza s.k.
bírósági titkár
A kiadmány hiteléül: