Alapszabály

A Fészek Foto- és Filmográfiai Alkotó Egyesület
Alapszabálya

Elhatározva a Fészek Foto- és Filmográfiai Alkotó Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) létrehozását, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) rendelkezéseinek megfelelve, az alapítótagok az alábbi tartalommal fogadják el a szervezet alapszabályát (a továbbiakban: Alapszabály):

I.          Az Egyesület adatai

 1. Az Egyesület neve: Fészek Foto- és Filmográfiai Alkotó Egyesület
 2. Az Egyesület rövidített elnevezése: Fészek Fotó és Film Klub
 3. Alapítás éve: 2020.
 4. Az Egyesület székhelye. levelezési címe, és az iratok tárolásának helye:
  1148 Budapest, Kalapács utca 7/b., fsz./2.
 5. Az Egyesület alapító tagjainak adatait tartalmazó névsor az Alapszabály 1. számú mellékletét képezi.
 6. Az Egyesület honlapjának címe: http://www.feszekstudio.hu
 7. Jogállása: a Fészek Fotóklub jogi személyiséggel rendelkező civil szervezet (egyesület)

II.         Az egyesület célja

 1. Az Egyesület olyan kulturális civil szervezet, amelynek célja Magyarország, különösen Budapest, ezen belül elsősorban a XIV. kerületben és annak vonzáskörzetében élő és tevékenykedő, amatőr és hivatásos foto- és filmográfusok közös szervezetbe való tömörítése, ilyen irányú tevékenységük támogatása, fejlesztése, a kerületi kulturális élet gazdagítása, kiemelten a vizuális kultúra területén.
 2. Az Egyesület célja olyan alkotóközösséggé válni, amely nyitott a kortárs magyar- és nemzetközi fotó- és filmművészet eredményei iránt. Az Egyesület a munkájában igyekszik magas szintű, tartalmas és színvonalas munkákat produkálni.

III.        Az Egyesület tevékenységei

 1. Az Egyesület rendszeres elméleti és gyakorlati foglalkozásokat szervez, melyeken a képzett fényképészek, fotóművészek, filmkészítők és filmművészek megismertetik az amatőr és e szakma iránt érdeklődő tagokat, a fényképezés és a filmkészítés gyakorlatával és esztétikájával. Az Egyesület foglalkozásain folyamatosan a tagok vizuális és kulturális fejlődését segíti elő.
 2. Az Egyesület képértékeléseket, fotó- és filmsétákat, alkotótáborokat, kiállításokat, előadásokat, gyakorlati bemutatókat szervez. A foglalkozásokon résztvevők fejlődését a képzőművészet, táncművészet és a fotográfia és a filmművészet területéről érkező vendégelőadók segítik.
 3. Az Egyesület segíti a tagokat a helyes művészi kifejezési formák elsajátításában. A tehetséges és felkészült tagokat pályázati és kiállítási képek készítésére ösztönzi.
 4. Az Egyesület együttműködik más művelődési, művészeti szervezetekkel, közösségekkel, önkormányzatokkal, fotókiállítások, fotós és filmes tanfolyamok, szakmai programok megrendezésében.
 5. Az Egyesület együttműködik a Magyar Fotóművészek Szövetsége, a Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos Szövetsége, a Magyar Fotóművészek Világszövetsége, és más civil szervezetekkel. Lehetőség szerint részt vesz területi, országos és nemzetközi pályázatokon.
 6. Az Egyesület szakmai segítséget nyújt kulturális, idegenforgalmi, helytörténeti és egyéb kiadványok elkészítéséhez.

IV.        Az Egyesület működésére vonatkozó általános szabályok

 1. Az Egyesület semmilyen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete a különböző politikai pártoktól, irányzatoktól és ideológiáktól független.
 2. Az Egyesület a IV.1. bekezdésben részletezettek számára semmiféle támogatást nem nyújt, és tőlük semmiféle támogatást nem fogad el.

V.         Tagdíj

 1. Az Egyesület tagjai vagyoni hozzájárulásként éves tagdíjat fizetnek. Az éves tagdíj összegét a Közgyűlés határozza meg, mértéke az annak megszabásakori Közgyűlés Jegyzőkönyvében rögzül.
 2. A tagdíjat a megalakuláskor a nyilvántartásba vételt elrendelő végzés jogerőre emelkedésétől számított 15 naptári napon belül, ezt követően évente legkésőbb az adott év március 31. napjáig kell megfizetni egy összegben, az Egyesület házipénztárába való befizetéssel, vagy az Egyesület bankszámlájára történő utalással, vagy befizetéssel.
 3. Az Egyesület megalakulását követően újonnan belépő tag a tagsági jogviszonya keletkezésének évében az éves tagdíj időarányosan számított összegét a tagsági jogviszony létesítésétől számított 15 napon belül, ezt követően évente a V.2. bekezdésben leírtak szerint.
 4. Amennyiben egy tag az éves tagdíjfizetési kötelezettségét határidőre nem teljesíti, az Elnökség írásbeli emlékeztetőt küld neki, amelyben figyelmezteti a tagdíjfizetési kötelezettségére. A tag regisztrációkor megadott e-mail címére küldött levél írásbeli közlésnek minősül. Az emlékeztetőben meg kell jelölni az éves tagdíjfizetés újabb határidejét, ami legkorábban a levél kézhezvételét követő (e-mail esetén a levél feladásának napját követő nappal azonos) 15. naptári nap lehet.
 5. A tagdíj nem igényelhető vissza.
 6. A tagok a tagdíj megfizetésén felül az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.

VI.        A tagság, a tagsági jogviszony keletkezése

 1. Az Egyesületnek tagja lehet minden magányszemély, aki az Egyesület Alapszabályát elfogadja, maga is tevékenyen részt vállal a célok elérésében, valamint az éves tagdíjat határidőre megfizeti. Az Egyesület tagjairól az Elnökség nyilvántartást vezet.
 2. Egyesületi klubtag (rendes tag) azaki az Egyesület megalapításában részt vesz, vagy azt követően új tagként csatlakozik. Felvétele írásos belépési kérelem alapján, az Egyesület Elnökségének egyszerű szótöbbséggel meghozott határozatával történik. A döntésről a jelentkezőt az Elnökség írásban értesíti. Mindezen írásbeliség történhet elektronikus úton is. Az elutasító határozat tartalmazza az elutasítás indoklását. Az elutasítás ellen a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül, a jelentkező panasszal élhet az Elnökség felé, és kérheti a kérelem újra elbírálását. Az Elnökség pozitív döntését követően tagsági viszony akkor keletkezik, ha a jelentkező belépési nyilatkozatban elfogadja az Egyesület Alapszabályában foglaltakat, azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el, és a rá irányadó tagdíjat megfizette.
 3. Alkotó tag az a rendes tag, aki rendszeres és magas szintű alkotó tevékenységet folytat, munkájával példát mutat és ösztönzi a többiek fejlődését, kiállításokon képeivel megjelenik, szellemi és gyakorlati képzéseinkben segít. Alkotó taggá választásra javaslatot a tagság 5%-a, de legalább 5 rendes tag tehet, írásban, az Elnökség felé. Az alkotó tagokról, a tagság javaslata alapján, a következő rendes Közgyűlés dönt. Az alkotó tag ezt követően az alkotó taggá választásáról emléklapot kap. Az alkotó tag jogai és kötelezettségei a rendes tagéval megegyezőek.
 4. Pártoló tag az a bel- és/vagy külföldi természetes, vagy jogi személy, aki/amely a rendes tagsággal járó kötelezettségeket nem vállalja, de pro bono munkával és/vagy anyagi/természetbeni adománnyal nagyobb összegben, vagy rendszeresen támogatja az Egyesület tevékenységét. A pártoló tagságról legalább egy egyesületi tag írásos javaslata alapján az Egyesület Elnöksége dönt. A pártoló tag az Egyesületi Alapszabályt elfogadja, erről nyilatkozik, az Egyesület életét érintő döntésekben véleményezési joga van, a Közgyűlés során szavazati joggal nem rendelkezik.
 5. Művészeti vezető tag, az Egyesület rendes tagja, aki rendezvények, kiállítások megszervezésében, lebonyolításában, művészi értékek növelésében segíti az Egyesület Elnökségét. A művészeti vezető személyéről legalább egy egyesületi tag írásos javaslata alapján az Egyesület Elnöksége dönt.

VII.      A tagok kötelezettségei

 1. A rendes tag (beleértve az alkotó tagot is) köteles:
  1. Az Egyesület Alapszabályát, illetve az adatkezeléssel és szerzői jogokkal kapcsolatos, hatályos jogszabályokat betartani.
  2. Az Egyesület jó hírnevét megőrizni, felszerelését, eszközeit és vagyonát megóvni.
  3. Tartózkodni minden olyan megnyilvánulástól, amely más egyesületi tag vagy tagok, önkéntesek vagy az Egyesület eseményeire látogatók emberi méltóságát sérti, vagy felsoroltak Egyesület érdekében végzett tevékenységét akadályozza.
  4. A Közgyűlés által meghatározott mértékű tagdíjat határidőre megfizetni.
  5. Az Egyesület működése kapcsán tudomására jutott bizalmas információt megőrizni.
  6. A tagnyilvántartásban szereplő bármely adatának (név, cím, tel., email stb.) módosulása esetén az új adato(ka)t a változás dátumától számított legfeljebb 30 naptári napon belül az Elnökséggel írásban közölni. Az ennek elmulasztásából eredő mindennemű következményért a felelősség a tagot terheli.
 2. A pártoló tag köteles:
  1. Az Egyesület Alapszabályát, illetve az adatkezeléssel és szerzői jogokkal kapcsolatos, hatályos jogszabályokat betartani.
  2. Az Egyesület jó hírnevét megőrizni, felszerelését, eszközeit és vagyonát megóvni.
  3. Tartózkodni minden olyan megnyilvánulástól, amely más egyesületi tag vagy tagok, önkéntesek vagy az Egyesület eseményeire látogatók emberi méltóságát sérti, vagy a felsoroltaknak az Egyesület érdekében végzett tevékenységét akadályozza.
  4. A megállapodott anyagi vagy természetbeni támogatást a megállapodás szerint biztosítani.
  5. Az Egyesület működése kapcsán tudomására jutott bizalmas információt megőrizni.
  6. A tagnyilvántartásban szereplő elérhetőségi adatainak módosulása esetén az új adatokat ésszerű határidőn belül az Elnökséggel írásban közölni (az ennek elmulasztásából eredő mindennemű következményért a felelősség a pártoló tagot terheli).
 3. A művészeti vezető tag a rendes tagként a VII.1. bekezdés szerint terhelő kötelezettségeken kívüli köteles:
  1. Az Egyesület segítése kiállítások, rendezvények szervezésének vezetésébe, lebonyolításában.
  2. Az Egyesület művészeti alkotó folyamataiban való részvétel, segítségnyújtás.
  3. Az Egyesület képviselete művészeti kérdésekben az Elnökség megbízása alapján.

VIII.      A tagok jogai

 1. Az Egyesület rendes tagja (beleértve az alkotó tagokat is) jogosult:
  1. Az Egyesület tevékenységében részt venni, az egyesület szolgáltatásait igénybe venni, eszközeit, felszerelését az egyesületi céloknak megfelelően használni.
  2. Az Egyesülettel kapcsolatos iratokba betekinteni, kivéve az adatvédelmi törvény hatálya alá tartozó, személyes adatokat.
  3. A Közgyűlésen részt venni, szavazati jogát gyakorolni, a Közgyűlés rendjének megfelelően felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat és észrevételeket tenni.
  4. Arra, hogy az Egyesület elnökségi tagjává válasszák, amennyiben vele szemben jogszabályban és/vagy Egyesületi döntésben meghatározott kizáró ok nem áll fenn.
  5. A tag a Közgyűlésen a szavazati jogát meghatalmazott képviselője útján is gyakorolhatja. A képviselő részére adott meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokirati formában írásba kell foglalni, és azt a Közgyűlés levezető elnökének a Közgyűlés kezdetén átadni.
  6. A Közgyűlésen valamennyi szavazásra jogosult tag egyenlő szavazattal rendelkezik.
  7. A tag az Egyesület tartozásáért saját vagyonával nem felel.
 2. Az Egyesület pártoló tagja jogosult:
  1. Az Egyesület tevékenységében részt venni, az egyesület szolgáltatásait igénybe venni.
  2. Az Egyesülettel kapcsolatos iratokba betekinteni, kivéve az adatvédelmi törvény hatálya alá tartozó, személyes adatokat.
  3. A Közgyűlésen részt venni, véleményezési jogát gyakorolni, a Közgyűlés rendjének megfelelően felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat és észrevételeket tenni.
  4. A tag a Közgyűlésen személyesen, jogi személy esetén törvényes képviselője útján vehet részt.

IX.        A tagsági jogviszony megszűnése

 1. A tagsági jogviszony megszűnik:
  1. A tag kilépésével.
  2. Természetes személy esetében a tag halálával, jogi személy esetében annak jogutód nélküli megszűnésével.
  3. A tagság egyesület általi felmondásával.
  4. A tag kizárásával ;
 2. Kilépés: a tagsági jogviszonyát bármely tag az Egyesület Elnökségéhez címzett írásbeli nyilatkozatával bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti. A tagsági jogviszony a nyilatkozatának az Elnökséghez történő megérkezése napján szűnik meg. Az írásbeliség történhet elektronikus úton (pl. email) is.
 3. A tagság Egyesület általi felmondása: amennyiben egy tag nem teljesíti az adott tagság követelményeit, különösen, ha a tagdíjfizetésre kötelezett tag fizetési kötelezettségét az Elnökség felszólítására sem teljesíti, tagsági jogviszonyát az Elnökség felmondással megszünteti. Az Elnökség tagságot felmondó határozatáról a volt tagot írásban értesíteni kell, ez történhet elektronikus úton (pl. email) is. Az értesítés tartalmazza a felmondás okát.
 4. Kizárás: a Közgyűlés titkos szavazással, egyszerű szótöbbséggel kizárhatja az Egyesület tagjai közül azt a tagot, aki az érvényes Alapszabály rendelkezéseit vagy a Közgyűlés bármely határozatát megszegi, vagy egyéb módon súlyosan és/vagy ismételten sértő magatartást tanúsít. A kizárási eljárást, legalább 5 tag kezdeményezésére a Közgyűlés folytatja le. A kizárási eljárásban a tagot a Közgyűlés ülésére igazolható módon meg kell hívni, azzal a figyelmeztetéssel, hogy a szabályszerű meghívása ellenére történő távolmaradása az ülés megtartását és a határozathozatalt nem akadályozza. Az ülésen biztosítani kell számára a védekezési lehetőséget. Az ülésen a tag képviselővel is képviseltetheti magát. A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni, és indokolással kell ellátni; az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. A Közgyűlés a kizárásról szóló határozatot a tagkizárási eljárás megindulásától számított 30 napon belül meghozza, és a meghozatal napjától számított 8 napon belül, igazolható módon közli az érintett taggal. A kizárt tag a kizárást kimondó határozat ellen, 30 napon belül, a bírósághoz fordulhat jogorvoslatért.

X.         Az egyesület szervei

 1. Az egyesület szervei:
  1. Közgyűlés.
  2. Elnökség.

XI.        A Közgyűlés

 1. A Közgyűlés az Egyesület legfőbb döntéshozó szerve.
 2. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak
  1. Az Alapszabály módosítása, egyéb szabályzatok elfogadása és módosítása.
  2. Az Egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása.
  3. Tag kizárása.
  4. Az elnökségi tagok megválasztása, visszahívása.
  5. Az éves munkaterv és költségvetés elfogadása.
  6. Az éves költségvetési munkaterven túl felmerülő, az éves költségvetést 50%-kal meghaladó kötelezettségvállalás elfogadása.
  7. A tagdíj megállapítása.
  8. Az éves beszámoló – ezen belül az ügyvezető szervnek az egyesület vagyoni helyzetéről szóló jelentésének – elfogadása.
  9. Az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, vezető tisztségviselőjével vagy ezek hozzátartozójával köt.
  10. A jelenlegi és korábbi egyesületi tagok és a vezető tisztségviselők elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés.
  11. A választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása.
  12. A végelszámoló kijelölése.
  13. Döntés mindazon további kérdésben, amelyet jogszabály vagy belső szabályzat a hatáskörébe utal.
  14. Az Elnökség kérésére a Közgyűlés dönt, illetve kifejti álláspontját egyes, az Elnökséget érintő ügyekben.
  15. Valamint megtárgyalja a tagok által a helyszínen előterjesztett indítványokat.
 3. A Közgyűlés évente legalább egy alkalommal ülésezik.
 4. A Közgyűlést az elnökség legalább 15 nappal az ülés időpontja előtt kiküldött meghívóval, elsődlegesen az egyesület székhelyére hívja össze írásban, igazolható módon. Írásbeli igazolható módon történő kézbesítésnek minősül: pl. ajánlott vagy tértivevényes küldeményként, vagy a tagnak a tagnyilvántartásban szereplő e-mail címére küldött levél azzal, hogy a kézhezvétel napjának az e-mail kiküldését követő nap minősül. Elsődlegesen preferált mód az elektronikus (email) értesítés.
 5. Ha a Közgyűlést nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha az ülésen a részvételre jogosultak legalább háromnegyede jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés megtartásához.
 6. A közgyűlési meghívó tartalmazza az egyesület nevét, székhelyét, a közgyűlési ülés helyét, idejét és a javasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat a meghívóban legalább olyan részletezettséggel kell rögzíteni, hogy a szavazásra jogosult tagok álláspontjukat kialakíthassák. A meghívónak tartalmaznia kell továbbá a Közgyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt ülés helyszínét és időpontját, és az arra történő felhívást, hogy a megismételt Közgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes lesz.
 7. A közgyűlési meghívót az Egyesület székhelyén és honlapján nyilvánosságra kell hozni.
 8. A tagok a napirend kiegészítését a meghívó kézhezvétele után írásban, vagy a helyszínen, személyesen javasolhatják. A Közgyűlés levezető elnöke köteles az eredeti, meghívóban szereplő napirendi pontok mellett a további, beérkező javaslatokat is ismertetni. A Közgyűlés végleges napirendjéről a Közgyűlésen jelen lévő rendes tagok nyílt szavazással, egyszerű többséggel döntenek.
 9. Az Elnökség köteles Rendkívüli Közgyűlést haladéktalanul összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha
  1. az Egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;
  2. az Egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni;
  3. az Egyesület céljainak elérése veszélybe került.
 10. A Rendkívüli Közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni, vagy az egyesület megszüntetéséről dönteni.
 11. A jogszabályban és a fentiekben meghatározottakon túl az Elnökség 30 napon belül köteles Rendkívüli Közgyűlést összehívni elnökségi tagok jogviszonyának megszűnése esetén, vagy ha egy taggal kapcsolatban kizárási eljárás lefolytatása vált indokolttá.
 12. A Közgyűlés határozatképes, ha azon a rendes tagok legalább 51%-a részt vesz.
 13. A Közgyűlés megnyitását követően elsődlegesen meg kell állapítani a határozatképességet, vagyis az aktuális taglétszámhoz képest a megjelent, rendes tagok számát. A megismételt Közgyűlés a megjelentek létszámától függetlenül határozatképes.
 14. A Közgyűlés a napirendi pontok tárgyalását megelőzően egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással megválasztja a levezető elnököt, továbbá a jegyzőkönyvvezetőt és két jegyzőkönyv-hitelesítőt.
 15. A Közgyűlésen megjelent tagokról jelenléti ívet kell készíteni, amelyen fel kell tüntetni a tag, valamint képviselője nevét és lakóhelyét vagy székhelyét. A jelenléti ívet a Közgyűlés levezető elnöke és a jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesíti, valamint később, a Közgyűlésről készült Jegyzőkönyv kötelező mellékleteként kell kezelni, ami nélkül a Jegyzőkönyv érvénytelen.
 16. A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza:
  1. az Egyesület nevét és székhelyét;
  2. a Közgyűlés helyét és idejét;
  3. a Közgyűlés levezető elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv hitelesítőjének a nevét;
  4. a Közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat;
  5. a határozati javaslatokat, a leadott szavazatok és ellenszavazatok, valamint a szavazástól tartózkodók számát.
 17. A Közgyűlés Jegyzőkönyvét a Közgyűlés kezdetén megválasztott Jegyzőkönyvvezető és a Közgyűlés Levezető Elnöke valamint a két Jegyzőkönyv-hitelesítő írja alá.
 18. A Közgyűlés határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű többséggel hozza. A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
  1. akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta előnyben részesít;
  2. akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
  3. aki ellen a határozat alapján bárminemű eljárást kell indítani;
  4. akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az egyesületnek nem tagja;
  5. aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll;
  6. aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
 19. Az Egyesület Alapszabályának, céljainak módosításához, az Egyesület más szervezettel való egyesüléséhez, szétválásához, illetve az Egyesület megszűnéséhez a Közgyűlés háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
 20. Személyi kérdésekben, így tag kizárásáról, illetve az Elnökségi tagok (Alapszabály XII.21. bekezdés) megválasztásáról a Közgyűlés titkos szavazás útján dönt. Titkos szavazás történik akkor is, ha valamely döntés kapcsán egy rendes tag felvetésére a Közgyűlés ezt megszavazta. A napirendről való szavazás során titkos szavazás nem kérhető.
 21. Titkos szavazás esetén az ügyrendi szavazást megelőzően a Közgyűlés két fős szavazatszámláló bizottságot választ. A bizottság tagja bármely, a Közgyűlésen jelenlévő nagykorú személy lehet, aki az ügyrendi kérdésben nem érintett, és személyi igazolványával igazolja magát, ha őt a Közgyűlés egyszerű többséggel, nyílt szavazással megválasztja. A szavazatszámláló bizottság tagjai összegyűjtik és megszámolják az ügyrendi szavazás során leadott szavazatokat, és azok eredményét ismertetik a Közgyűléssel.
 22. A közgyűlési határozatokat a levezető elnök a Közgyűlésen szóban kihirdeti és az érintett tag(okk)al a határozat meghozatalát követő 8 napon belül írásban, igazolható módon közli, a határozatnak az egyesület honlapján történő közzétételével egyidejűleg.

XII.       Az Elnökség

 1. Az Egyesület vezető tisztségviselői az Elnökség tagjai (az elnökségi tagok a jelen Alapszabályban együtt: Elnökség).
 2. Az Elnökség az Egyesület 3 tagból álló ügyvivő szerve, amely dönt mindazon kérdésekben, amelyet jogszabály vagy Alapszabály nem utal a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe.
 3. Az Elnökség tagjait a Közgyűlés választja, titkos szavazással, egyszerű többséggel, 5 év határozott időtartamra.
 4. Az Elnökség tagjai a Közgyűlés által választott
  1. Elnök
  2. Alelnök
  3. Alelnök
 5. Megszűnik az elnökségi tag megbízatása:
  1.  a megbízás időtartamának lejártával;
  2. visszahívással;
  3. lemondással;
  4. az elnökségi tag halálával;
  5. az elnökségi tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;
  6. az elnökségi tag szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.
 6. Az elnökségi tag megbízatásáról az Egyesülethez címzett, az Egyesület másik elnökségi tagjához intézett írásbeli nyilatkozattal bármikor lemondhat. Ha a jogi személy működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új elnökségi tag kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá. Az írásbeliség elektronikus úton (pl. email) is történhet.
 7. Elnökségi tag az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
 8. Az Elnökség tagja az ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.
 9. Nem lehet elnökségi tag
  1. jogi személy
  2. akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.
  3. aki közügyektől eltiltó ítélet hatálya alatt áll [Btk. 61.§ (2) bekezdés i) pont].
  4. akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak.
 10. Az Egyesület törvényes képviseletét az Elnök látja el.
 11. A képviseleti jog gyakorlásának terjedelme: általános.
 12. A képviseleti jog gyakorlásának módja: önálló.
 13. Aláírási joggal az Elnök önállóan, vagy a két Alelnök együttesen rendelkezik.
 14. Az Elnökség feladatai
  1. az Egyesület napi ügyeinek vitele, a Közgyűlés által elfogadott éves munkaterv és költségvetés mentén, ezen belül, illetve ennek érdekében a hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések meghozatala;
  2. a beszámolók előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése;
  3. az éves munkaterv és költségvetés elkészítése és annak a Közgyűlés elé terjesztése;
  4. az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a Közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása;
  5. az éves rendes Közgyűlés és az Alapszabály által meghatározott esetekben rendkívüli Közgyűlés összehívása, a tagság értesítése;
  6. a Közgyűlések napirendi pontjaira javaslat tétele;
  7. részvétel a Közgyűlés ülésen, és válaszadás az Egyesülettel kapcsolatos kérdésekre;
  8. a tagság nyilvántartása;
  9. a közgyűlési határozatok végrehajtása, illetve a határozatokról az érintettek értesítése
  10. az Egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése;
  11. az Egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése;
  12. az Egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele; és
  13. a tag felvételéről, tagsági jogviszony felmondásáról való döntés.
  14. döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy Alapszabály a hatáskörébe utal.
 15. Az Elnökség üléseit szükség szerint, de legalább évente, a Közgyűlés összehívása előtt tartja. Az elnökségi ülést az Elnök legalább 15 nappal az ülés időpontja előtt kiküldött meghívóval, elsődlegesen az Egyesület székhelyére hívja össze írásban, igazolható módon. Írásbeli igazolható módon történő kézbesítésnek minősül: pl. ajánlott vagy tértivevényes küldeményként, vagy a tagnak az elektronikus levelezési címére történő kézbesítés. Elsődleges preferált mód az elektronikus (pl. email) értesítés.
 16. Az elnökségi ülésre szóló meghívó tartalmazza az Egyesület nevét, székhelyét, az elnökségi ülés helyét, idejét és a javasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat a meghívóban legalább olyan részletezettséggel kell rögzíteni, hogy az elnökségi tagok álláspontjukat kialakíthassák.
 17. Az Elnökség a határozatát egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Az Elnökség legalább két tag jelenléte esetén határozatképes. Két elnökségi tag jelenléte esetén kizárólag egyhangúan hozható határozat. Az Elnökség valamely tagját érintő kérdésben kizárólag a Közgyűlés dönthet.
 18. Az Elnökség nem szavazhat, ha valamely tagjára igaz az, hogy:
  1. a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta előnyben részesít;
  2. a határozat szerint szerződést kell kötni;
  3. ellene a határozat alapján eljárást kell indítani;
  4. olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az egyesületnek nem tagja;
  5. a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll;
  6. egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
 19. Az Elnökség határozatait az elnökségi ülésen szóban kihirdeti, és az érintett tag(okk)al a határozat meghozatalát követő 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli, a határozatoknak az egyesület honlapján történő közzétételével egyidejűleg.

XIII.      Az Egyesület vagyona, pénzügyi eszközei és gazdálkodása

 1. Az Egyesület pénzügyi forrásai: tagdíjak, pártoló tagsági díjak, rendezvények és kiadványok készítésének tiszta bevételei, pályázatokon nyert pénzeszközök, támogatói befizetések. A működés során szerzett bevételek, tárgyi eszközök az Egyesület vagyonát képezik.
 2. Az Egyesület éves költségvetés szerint gazdálkodik, évente készít egyszerűsített beszámolót és mérleget, melyet a Közgyűlés hagy jóvá. Az Elnökség a gazdálkodásról a Közgyűlésnek beszámolni köteles.
 3. Az adományozott, vagy pályázatokon nyert bevételi forrásokat, mint a tagság tulajdonát kell kezelni.
 4. Az Egyesület bevételeit nem osztja fel, azt céljai megvalósítására fordítja. Minden vagyon és jövedelem az egyesület alapcéljait szolgálja a nonprofit működés alapelvei szerint.
 5. Az Egyesület pénzügyi és anyagi tevékenységéért, kötelezettség-vállalásaiért vagyona mértékéig felel.
 6. Az Egyesület tagjai az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem tartoznak felelősséggel.
 7. Az Elnökség által készített éves beszámoló a Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással dönt.
 8. Az Egyesület megszűnése esetén fennmaradó vagyonáról a Közgyűlés dönt.
 9. Az Egyesületet a tagok elsődlegesen nem gazdasági tevékenység céljára alapították. Az Egyesület gazdasági vállalkozási tevékenységet másodlagos jelleggel, céljainak elérését elősegítendő folytat.

XIV.      Az egyesület képviselete

 1. Az Egyesületet az elnök önállóan képviseli.
  1. Egyedi esetekben, rendezvényeken az Elnök által hivatalosan meghatalmazott egyesületi tag ideiglenesen képviselheti az Egyesületet.
 2. Az Egyesület bankszámlája feletti rendelkezési jogot az Elnök önállóan, vagy a két Alelnök együttesen gyakorolja olyan módon, hogy az utalványozások, pénzkifizetések engedélyezéséhez az Elnöknek önállóan, a két Alelnöknek együttes aláírása szükséges.
 3. Az Egyesület Elnöke a hivatali ügyfélkapus hozzáféréshez meghatalmazhatja az Egyesület Alelnökeit, valamint olyan személyt, akinek az Egyesület számára végzett tevékenysége végzéséhez erre szüksége van (pl. könyvelő).

XV.       Nyilvánosság

 1. Az Egyesület a tevékenységéről, gazdálkodásának legfontosabb adatairól a nyilvánosságot évente egy alkalommal, az internetes honlapján (www.feszekstudio.hu) tájékoztatja (Közgyűlési Jegyzőköny).
 2. Az Egyesületre irányadó beszámolási és nyilvántartási szabályokra az Ectv, előírásai az irányadók. Az Egyesület köteles éves beszámoló jelentését a tárgyévet követő évben legkésőbb május 31. napjáig internetes honlapján (www.feszekstudio.hu) a nyilvánosság számára elérhető módon közzétenni.
 3. Az Egyesület irataiba bárki szabadon betekinthet, azokat az irattárolás helyszínén tanulmányozhatja. Ez iránti igényét az elnöknek kell jeleznie, aki 15 napon belül, az igénylővel egyeztetett időpontban biztosítja a betekintést.
 4. Az Egyesület éves beszámoló jelentéséről bárki saját költségén másolatot készíthet.
 5. A Közgyűlés és az Elnökség döntéseiről, az Egyesület életének főbb eseményeiről, rendezvényeiről az Elnökség a tagságot az Egyesület internetes honlapján (www.feszekstudio.hu), elektronikus levélben, online közösségi felületen tájékoztatja. A döntések megismerését a Közgyűlésen, valamint az elnökségi ülésen résztvevők a helyszínen aláírásukkal igazolják, a távollévők tájékoztatása elektronikus, vagy postai küldemény formájában történik.

XVI.     Záró rendelkezések

Az Alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) rendelkezései az irányadóak.

Kelt: Budapesten, 2020. január 6. napján.

Az alakuló ülésen választott Elnökség tagjai:

Seiner Krisztián Herbert Elnök

Gime András Alelnök

Egyed Máté Alelnök