Belépési Nyilatkozat

BELÉPÉSI NYILATKOZAT

A Fészek Foto – és Filmográfiai Alkotó Egyesület

(természetes személy részére)

Alulírott……………………….…………………….(Szül. év:….…….hó…..………..….nap….   Anyja neve:…………….……………………………..……….) bejelentem, hogy a Fészek Foto – és Filmográfiai Alkotó Egyesület tagjai sorába kívánok lépni.

Egyetértek az Egyesület alapszabályban rögzített céljával, – „A Fészek Fotó és Video Klub a foto- és videográfia iránt érdeklődők önkéntes és egyéni aktivitáson alapuló szerveződése a széles értelemben vett szakmai információk cseréjére, értékelésére és közzétételére alakult egyesület. Célja egyidejűleg a hazai foto és videográfusok személyiségjegyeinek és tudásszintjének közösségi értékelése, emelése és elismerése itthon és külföldön egyaránt.” – és annak megvalósításában részt kívánok venni.

Személyi adataimat a mellékelt „Tagnyilvántartó lap”-on közlöm. Felvétel esetén Betartom az Egyesület Alapszabályát.

Vállalom, hogy a mindenkori éves tagdíjat befizetem az alapszabályban rögzített határidőben.

A tagdíj összege magába foglalja a MAFOSZ Egyesületi Tagdíját és a Tagkártya érvényesítő matricáját is.

Kijelentem, hogy a közügyek gyakorlásától nem vagyok eltiltva.

Budapest,  …………………………….

                                                                                                                                                                                                                 …………………………………………..

                                                                                                            aláírás

TAGNYILVÁNTARTÓ LAP

 (természetes személy részére)

Kérjük nyomtatott betűkkel kitölteni (a vastagon szedett rovatok kitöltése kötelező)!

  1. Név:                                                       …………………………………………………………………..
  2. Anyja neve:                              ………………………………………………………………….
  3. Születési hely, idő:     ………………………………………………………………….
  4. Lakcím:                                      ………………………………………………………………….
  5. Elérhetőség:                                       

                        Telefon:                   

                        Mobil:                                     …..……………………….                 …………………………………

E-mail:                                            …..……………………….          …………………………………                  

  • Kitüntetései:                                         Díj neve                                                                   Megszerzés éve

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………

  • Tagsági igazolvány száma (FFFAE Elnöksége tölti ki):
  •  A belépés éve (FFFAE Elnöksége tölti ki):

* Kérjük a kérdések kitöltéséhez használja a kódtáblázatot!

NYILATKOZAT

SZEMÉLYES ADATOK HOZZÁJÁRULÁSON ALAPULÓ KEZELÉSÉHEZ

ADATKEZELŐ NEVE:Fészek Foto- és Filmográfiai Alkotó                   Egyesület
KÉPVISELŐJE:Seiner Krisztián
HONLAPJA:www.feszekstudio.hu
AZ ADATKEZELÉS CÉLJA:  Tagsági jogviszony kezelése, Rendezvényeken való részvétel, Érintett jogos érdeke
AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA:Az érintett hozzájárulása.
A SZEMÉLYES ADATOK CÍMZETTJEI: (akik megtekinthetik)Adatkezelő
A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA: Tagság megszünésével

TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL:

Önnek, mint érintett személynek joga vankérelmezni az adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint a joga van az adathordozhatósághoz.

Joga van a hozzájárulása bármely időpontban történő visszavonásához, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Joga van a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) panaszt benyújtani

Az adatszolgáltatás nem előfeltétele szerződéskötésnek, a személyes adatok megadására nem köteles. Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: Tagsági jogviszony megszűnése, Rendezvényeken való részvétel elmaradása.

További információk az Egyesület honlapján elérhető Adatkezelési tájékoztatóban olvashatók.                                                  

A fenti információkat és tájékoztatást tudomásul vettem, fent megadott személyes adataim fentiekben megjelölt célú kezeléséhez önkéntesen, minden külső befolyás nélkül beleegyezésemet adom.

Kelt, Budapest, 2020 év _____________ hó _____ nap

                                                                               ____________________________

                                                                                                     aláírás

Share This: